Thanh xuân không phải là thời gian,

thanh xuân là cảm xúc…